• advies, training, coachingadvies, training, coaching
 • advies, training, coachingadvies, training, coaching
 • advies, training, coachingadvies, training, coaching
 • advies, training, coachingadvies, training, coaching
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling

  De toenemende aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen is wat ons betreft terecht. Een gebrekkig vertrouwen in jezelf en/of de ander doet iets met de kwaliteit van het contact met jezelf en met de omgeving. Werkt ook door in de mate waarin je aandacht kunt hebben voor de schoolse taken. De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen bepaalt in belangrijke mate hoe zij (als volwassene) omgaan met spanningen, relaties vormgeven, eigen emoties reguleren, omgaan met intimiteit, samenwerken met anderen, etc.
   
  Het schoolbreed bieden van sociaal-emotionele ondersteuning aan kinderen houdt in onze opvatting meer in dan het wekelijks verzorgen van een of meer lessen sociaal-emotionele ontwikkeling. In de eerste plaats moet je bij sociaal-emotionele ontwikkeling goed weten waar je het over hebt. Vervolgens is nodig dat je als school helder hebt op welke wijze je de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen preventief kunt ondersteunen en stimuleren. Daar hoort ook bij dat leraren weten hoe je ook tijdens vakken als lezen, rekenen en taal rekening houdt met sociaal-emotionele ondersteuningsvragen van leerlingen.
  In de derde plaats is nodig dat je leerlingen die op sociaal-emotioneel gebied stagneren tijdige en passende steun kunt bieden. Dat vraagt van leraren kennis en vaardigheden.
   
  imon advies heeft veel expertise in huis om scholen te helpen de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen te stimuleren of te ondersteunen. Dit doen wij ondermeer door:  
  • preventieve aanpakken te helpen ontwikkelen om groepsvorming te stimuleren: een negatief groepsklimaat is lastig te doorbreken, kost veel negatieve energie en schaadt het schoolimago;
  • een doorgaande lijn te helpen opzetten in het socialiseren van leerlingen;
  • onderwijsprofessionals te coachen in het verzorgen van SOVA- en weerbaarheidstrainingen;
  • visievormende bijeenkomsten te verzorgen op sociaal-emotioneel gebied die er daadwerkelijk aan bijdragen dat structurele aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling betekenisvol wordt voor leraren;
  • scholen te begeleiden bij het kiezen en invoeren van methoden op dit gebied zoals Leefstijl, Kinderen en hun sociale talenten en Beter omgaan met jezelf en de ander;
  • te ondersteunen in het opstellen van een pedagogisch beleidsplan;  
  • leerkrachten te trainen in het verzorgen van spelbegeleiding om meer planmatig de sociaal-emotionele ontwikkeling te stimuleren;
  • leraren te coachen in het voeren van helpende gesprekken met leerlingen en/of ouders;
  • scholen te leren hoe zij samen met ouders de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen kunnen bevorderen;
  • scholen te begeleiden bij het kiezen en implementeren van observatiesystemen op sociaal-emotioneel gebied (met name ZIEN!, KIJK! en het OVM);
  • het leren herkennen van hulpvragen van leerlingen op basis van videoanalyse;
  • het verzorgen van trainingen, gericht op het begrijpen en herkennen van veel voorkomende kindproblematieken, alsmede op het (planmatig) ondersteunen van leerlingen daarbij;
  • het verzorgen van themabijeenkomsten, workshops en lezingen over bijv. ADHD, ADD, Gehechtheid, Autisme en aanverwante stoornissen, gedragsstoornissen, angst en angststoornissen, hooggevoeligheid, stemmingsstoornissen, zelfbeeld en faalangst.

  Investeren in de professionalisering op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling levert veel op. Samen met u kiezen wij voor een insteek die het gericht bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling betekenisvol maakt voor leraren en het onderwijs als totaal ten goede komt.

  actueel bij imon