• advies, training, coachingadvies, training, coaching
 • advies, training, coachingadvies, training, coaching
 • advies, training, coachingadvies, training, coaching
 • advies, training, coachingadvies, training, coaching
 • Conflicthantering

  Zonder wrijving geen glans
   
  Waar mensen samenwerken, ontstaan soms tegenstellingen en meningsverschillen.
  Indien deze niet tijdig worden onderkend en opgelost, wordt schoolontwikkeling al snel een moeizaam verhaal. De ontwikkeling van de organisatie wordt geremd. Niet zelden beïnvloedt dit ook het imago van de school negatief.
  imon advies helpt u te voorkomen dat tegenstellingen en meningsverschillen uitgroeien tot een onwerkbare situatie. Dit doen wij door middel van:
   
   
  conflictpreventie
  Onrust onder ouders, niet functionerende leerkrachten, tegenstellingen binnen het team, een klaagcultuur, moeizame samenwerking, gebrek aan openheid tijdens teambijeenkomsten ... Stuk voor stuk zijn dit signalen die kunnen wijzen op sluimerende onvrede en conflicten.
  Door tijdig een (beperkte) analyse en diagnose uit te laten voeren en een schoolvebeterplan op te stellen samen met een van onze adviseurs voorkomt u dat zaken escaleren. Het schoolverbeterplan is erop gericht om uw organisatie weer beter te laten functioneren. Onze adviseurs zorgen ervoor dat het schoolverbeterplan draagvlak heeft in het team.
   
  conflictdiagnose
  Een goede diagnose is het fundament voor een effectieve aanpak. U kunt daarbij kiezen voor meer lichte en meer diepgaande vormen van diagnose. Soms kan volstaan worden met het maken van een vragenlijst op maat die door alle betrokkenen wordt ingevuld. Wij analyseren de gegevens en stellen een rapportage op, voorzien van conclusies en aanbevelingen.
  Een meer diepgaande diagnose vindt plaats door middel van intervieuws. Soms kan dit met een groep, soms zijn individuele interviews meer geschikt. Dit levert veel informatie op. De aanbevelingen in onze rapportages zijn haalbaar doordat in de analyse is nagegaan welke oplossingen de betrokkenen zien. Daarbij steken onze rapportages nooit alleen in op de belemmerende maar zeker ook op de compenserende factoren.
  De rapportage wordt grondig besproken met de betrokken partijen.
   
  conflictbemiddeling
  Hier zijn verschillende invalshoeken mogelijk: gesprekken op teamniveau, gesprekken tussen medewerkers onderling, ondersteuning van de directie m.b.t. gespreksvoering en het kiezen van juiste interventies, inhoudelijke bemiddeling op basis van effectief onderhandelen, enzovoort.
   
  mediation
  Mediation is, kort gezegd, het oplossen van conflicten met de hulp van een neutrale conflictbemiddelaar: de mediator. Deze begeleidt de onderhandelingen tussen de partijen.
  Hij helpt hen zelf een goede oplossing te vinden voor hun conflict. Dat doet hij op basis van meervoudige partijdigheid: elke partij voelt zich door de mediator 'gezien'. De mediator onderkent het belang van elke partij. Dat maakt mediation tot een zeer effectieve, opbouwende vorm van conflictbemiddeling. Mediation kost relatief weinig tijd wat uit kostenoogpunt interessant is. Het is ook bij uitstek een vorm die ruimte geeft voor creatieve oplossingen.
  Mediators doen zelf geen uitspraken maar helpen de partijen om een eigen, gezamenlijke oplossing te bedenken. Soms is het echter wenselijk wanneer ook inhoudelijke bemiddeling plaatsvindt, bijvoorveeld over de onderwijskundige koers van de school of de identiteit. imon advies beschikt over mediators die doeltreffend kunnen schakelen van regievoerder naar inhoudelijk bemiddelaar.
   
  In een kosteloos intakegesprek nemen wij de tijd om samen met u de problematiek te verkennen. Op basis hiervan bepalen wij met u de meest geschikte werkwijze.
  actueel bij imon